PGS Việt Nam

Bộ tiêu chuẩn Hữu cơ PGS Việt Nam, đã được IFOAM công nhận. Bộ tiêu chuẩn này tương đương các bộ tiêu chuẩn Hữu cơ quốc tế.

Tài liệu Đính kèm
Ảnh minh họa