Đơn vị

Ảnh minh họa Đơn vị Số điện thoại Địa chỉ Website
Bùi Văn Hùng 0363795063 Xóm Cú, xã Tử Nê, Tân Lạc, Hòa Bình
Bùi Văn Liêm 0372857982 Xóm Cú, xã Tử Nê, Tân Lạc, Hòa Bình
Tổ hợp tác Nuôi ong lấy mật Trồng rừng và Trang trại xã Tử Nê
Hợp tác xã Tân Lạc Sơn 02186255247 Xóm Bào, Thanh Hối, Tân Lạc, Hòa Bình http://tanlacson.com