Tiêu chuẩn

Ảnh minh họa Tên bộ tiêu chuẩn Mô tả Tài liệu Đính kèm
PGS Việt Nam

Bộ tiêu chuẩn Hữu cơ PGS Việt Nam, đã được IFOAM công nhận.

3.10. Tiêu chuẩn PGS V.3 (Oct-2018) (1).pdf522.1 KB